Carlsson och madam Flod

Ekologiskt, så klart!

– Ekologiskt! skulle drängen Carlsson – han som kom till Hemsö som ett yrväder en aprilafton med ett höganäskrus i en svångrem om halsen – ha sagt om det odlingssätt han så varmt förespråkade.

Men ordet ekologiskt var kanske ännu inte myntat på drängen Carlssons tid.

– Det ska va’ cirkulation! predikade han istället och änkan Flod lyssnade.

Ekologisk odling är ett annat uttryck för vad man enligt gammalt kallar växelbruk, det drängen Carlsson ville införa på jordbruket på Hemsö.

I Gröna Hagars Kött odlar vi ekologiskt och vår djurhållning är ekologisk med hänsyn till djurens naturliga behov.

Med ett rakt igenom ekologiskt produktionsled bidrar vi, och alla våra kunder, till hushållning av jordens resurser.

Försiktighetsprincipen gäller vid ekologisk odling.

Man tar helt enkelt inga risker.

Man rättar mun efter massäcken och håller inte fler djur än gården har föda till.

Den ekologiska produktionen är resurssnål. Det är ett kretslopp där näringen går tillbaka ner i jorden.

Gröna Hagars kor
Gröna klöverhagen

I ekologisk odling cirkulerar allt kring klövervallarna, det är motorn. I rötterna på varje klöverplanta sitter små knölar innehållande bakterier som har förmågan att ta kväve ur luften och göra om det till kväve växterna kan utnyttja.

Klövern luckrar upp jorden.

Vid ekologisk produktion används varken konstgödning eller kemiska bekämpningsmedel.

Djuren går ute

Våra djur har det bra. De är ekologiskt uppfödda och går i flock i naturbetesmarker större delen av året. Varje individ i djurbesättningen får leva det naturliga liv det en gång skapades för.

Under betessäsongen besöker tjuren och baggen kon, respektive tackan för naturlig betäckning.

Kalvar och lamm får gå kvar med ko och tacka till dess de klarar sig på egen hand, på enbart bete eller stråfoder.

Djuren håller landskapet öppet och gynnar den biologiska mångfalden, och förädlar det protein som finns i gräs och som människan inte kan tillgodogöra sig, till protein vi kan äta.

Gröna Hagars får och lamm
Gröna Hagars egen Petra

Gröna Hagars djur äter det foder som är producerat på våra egna gårdar.

Foderproduktionen sker så resurssnålt som möjligt.

Vi använder bara gräs – hö, ensilage och ängshö, växter som binder in kol i marken, och därmed förbrukar koldioxid i luften.

Alla gröna växter förbrukar koldioxid. Ett hektar betesmark förbrukar 3 600 kg koldioxid per år.

I Gröna Hagars Kött har vi ungefär 140 hektar naturbetesmark som varje år förbrukar lika mycket koldioxid som en modern bil släpper ut på 420 000 mil, eller 105 varv runt jorden.

Mat och klimat

Johanna Björklund, miljöforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, SLU, och meteorologen Per Holmberg har tillsammans gett ut boken Mat och klimat.

I boken framhåller författarna att kött producerat på Gröna Hagars vis är klimatvänligt; ett kött man kan äta med gott klimatsamvete.

Gröna Hagars kor

Tillsammans bidrar vi på Gröna Hagars Kött med alla våra kunder till en klimatvänlig utveckling inom köttproduktionen där vi hushållar med jordens resurser; till en hållbar framtid för kommande generationer, och till biologisk mångfald i våra öppna landskap.

Gröna Hagars kött är lokalt producerat utan onödiga, resurskrävande transporter. Vi hanterar själva våra djur från kalvningen ända fram till slakttillfället.

Det innebär god omvårdnad, mindre stress och kortare transporter. Och vi använder bara KRAV-godkänt slakteri.

Gröna hagen